Realizacja projektu będzie możliwa dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V – Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki pochodzić będą z Działania 5.4. Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z głównych programów operacyjnych wdrażanych w latach 2007-2013.

Nadrzędnym celem PO KL jest realizacja założeń nowej Strategii Lizbońskiej, zakładającej uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji, a także tworzenie większej liczby stabilnych miejsc pracy. Celem PO KL jest dążenie do lepszego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia, poprawę sytuacji osób już pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zmniejszenie obszarów wykluczenia. Do jego priorytetowych zadań należy wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwój kadr i wyrównywanie szans na rynku pracy.

logotypy unia