projekt bez barierProjekt „Bez Barier – wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. Liderem projektu jest Stowarzyszenie POSTIS - ul. Fieldorfa 7/4, 20-091 Lublin w partnerstwie z Powiatem Świdnickim - ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu świdnickiego województwa lubelskiego. W projekcie udział bierze 25 organizacji pozarządowym z obszaru powiatu, 40 członków, pracowników lub wolontariuszy z wybranych NGO oraz 10 przedstawicieli JST. W ramach realizacji projektu dąży się do wzrostu jakości współpracy JST z NGO poprzez standaryzację wspólnych działań w obszarze lokalnej polityki społecznej. Wsparcie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych będzie się odbywało między innymi poprzez:

I. Szkolenia z zakresu: „ Pozyskiwanie i organizowanie pracy wolontariuszy prze NGO„,„Finanse i księgowość NGO”, „Pozyskiwanie funduszy przez NGO”, „Obowiązki i prawa NGO”, „Skuteczna promocja działalności NGO”, „Zasady skutecznej współpracy JST i NGO”, „Skuteczne sposoby przeciwdziałania bezrobociu we współpracy grup międzysektorowych”, „ Wspólne działania JST i NGO na rzecz rozwiązywania problemów niepełnosprawnych”, „Wsparcie edukacyjne i wychowawcze grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- wspólne działania JST i NGO”.

II. Fora integracji NGO związane z następującą tematyką: walka z ubóstwem; zapobieganie szerzeniu się patologii społecznych; przeciwdziałanie psychospołecznym skutkom dyskryminacji.

III. Przeprowadzenie samooceny jakości współpracy

Efektem końcowym będzie opracowanie następujących dokumentów:

  1.  „Wieloletni Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z NGO w Obszarze Wsparcia Instytucjonalnego”
  2. „Wieloletni Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z NGO w Obszarze Wsparcia Szkoleniowo-Doradczego”
  3. „Wieloletni Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z NGO w Obszarze Wsparcia w Animacji”
  4. „Wieloletni Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z NGO w Obszarze Wsparcia Informacyjno-Promocyjnego”
  5. „Projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych do 2020 r. w Powiecie Świdnickim”
  6. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych do 2020 r. w Powiecie Świdnickim”
  7. „Procedura przeprowadzania konsultacji społecznych w Powiecie Świdnickim”
  8. „Procedury standaryzacji realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w Powiecie Świdnickim”
  9. „Procedury współpracy niefinansowej z NGO w realizacji zadań publicznych”

Do opracowywania wyżej wymienionych dokumentów zostaną powołane zespoły złożone z członków NGO z powiatu świdnickiego i pracowników JST.

logotypy unia